LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 ( Từ ngày 27//11/2017 đến 02/12/2017)

      PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                     
 Số 15 /LCT-THNCT                                                             Tam Tiến, ngày 26  tháng 11 năm 2017
 
                                                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
                                                             ( Từ ngày 27//11/2017 đến 02/12/2017)
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện G.chú
HAI
27/11/2017
Sáng -CC phổ biến công tác tuần, Công bố kết quả thi Kể chuyện về Bác Hồ
-Tiến hành nộp KKTS
-Các bộ phận làm việc bình thường
BGH,GV,Hs   T.Tùng
Tuấn , Cao, Nơi
Các bộ phận
 
Chiều -Giảng dạy và làm việc bình thường
-Hội ý chi ủy ( lúc 15h30)
GV,HS, CB-VC
Tuấn , Ý , Minh
 
 
BA
28/11/2017
Sáng -Giảng dạy và làm việc bình thường
-Đón đoàn Kiểm tra PCGD của tỉnh QN tại PGD.
Nhận học bổng Vừ A Dính tại HT cảnh sát biển vùng 2( Tam quan .Núi thành)
GV,HS, CB-VC
Thầy Cao
 
HS, PH có giấy mời, Thầy Tùng
 
Chiều -Giảng dạy, làm việc bình thường
- Liên hệ với thợ để sửa phòng học ở LT
-Họp chi bộ Đảng ( lúc 15h30 phút)
GV,HS, các BP
Thầy Nơi, T. Tuấn
Đảng viên
 

29/11/2017
Sáng -Giảng dạy và làm việc bình thường
- Giao lưu chuyên môn Tiếng Anh tại TH Lê Thị Hồng Gấm – Tam Hiệp
GV,HS, CB-VC
T. Cao, cô Oanh
 
 
 
Chiều -Giảng dạy và làm việc bình thường CB-VC Hs  
NĂM
30/11/2017
Sáng -Giảng dạy và làm việc bình thường
- Chấm dự thi trang trí lớp học
GV,HS, CB-VC
BGH, T. Tùng
 
Chiều -Giảng dạy và làm việc bình thường GV,HS,CB-VC  
SÁU 01/12/2017 Sáng -Giảng dạy và làm việc bình thường GV,HS,CB-VC  
 
Chiều -Giảng dạy và làm việc bình thường
-Họp HĐGD ( lúc 15h30 phút)
GV,HS,CB-VC
Toàn HĐ
 
BẢY 02/12/2017 Sáng - Nghỉ    
Chiều - Nghỉ    
 
Nơi nhận :                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-Các cơ sở ( để thực hiện);
-Lưu VP,CM,HT.
                                                                                                                      
                                                                                                         Trần Văn Tuấn

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh