LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 ( Từ ngày 11/12/2017 đến 16/12/2017)

      PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                     
          Số 16 /LCT-THNCT                                                    Tam Tiến, ngày 10  tháng 12 năm 2017
  
                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15
                                                      ( Từ ngày 11/12/2017 đến 16/12/2017)
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện G.chú
HAI
11/12/2017
Sáng -CC phổ biến công tác tuần
-Các bộ phận làm việc bình thường
BGH,GV,Hs  
Các bộ phận
 
Chiều -Giảng dạy và làm việc bình thường
- Nhận bản kê khai tại phòng Nội vụ
GV,HS, CB-VC
 Thầy Nơi
 
 
BA
12/12/2017
Sáng - Giảng dạy và làm việc bình thường
- Giao lưu mô hình VENEN tại TH NTB
-Dự tổng kết trường học VH tại huyện
-CTCĐ làm hồ sơ CĐ tại LĐLĐ huyện
GV,HS, CB-VC
Thầy Cao
Thầy Tuấn
Thầy Minh
 
Chiều -Giảng dạy, làm việc bình thường
-Dự tổng kết dân số - Y tế tại UB xã
GV,HS, các BP
Thầy Tuấn
 

13/12/2017
Sáng -Giảng dạy và làm việc bình thường
- Dự giờ khảo sát GVDG
- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch
GV,HS, CB-VC
Ban tổ chức
Ban TT c/m
 
 
 
Chiều -Giảng dạy và làm việc bình thường
-Dự giờ khảo sát GVDG
-Họp chi bộ đảng ( lúc 15h 30 phút)
CB-VC Hs
BTC
Đảng viên
 
NĂM
14/12/2017
Sáng -Giảng dạy và làm việc bình thường
-Dự giờ khảo sát GVDG
-TTc/m nộp hồ sơ tổ về C/m trường
GV,HS, CB-VC
BTC
T. Cao nhận
 
Chiều -Giảng dạy và làm việc bình thường  
-Các TTc/m kiểm tra chéo hồ sơ ( lúc 15h30 phút)
GV, HS, các BP
Tại phòng HP c/m
 
SÁU 15/12/2017 Sáng -Giảng dạy và làm việc bình thường
-Dự tập huấn bồi dữơng kĩ năng phòng chống tai nạn thương thích ở TH Trần Đại Nghĩa ( Tam Hòa)
GV,HS,CB-VC
 
T. Tùng
 
 
Chiều -Giảng dạy và làm việc bình thường GV,HS,CB-VC  
BẢY 16/12/2017 Sáng -Sinh hoạt chuyên môn cấp , thực hiện 2 tiết dạy :
+ Tổ 5 : Tích hợp phòng tránh bom mìn
+Tổ 2 : phương pháp “ bàn tay nặn bọt”
Hội đồng sư phạm
Nhân viên nghỉ  
 
Chiều - Nghỉ    
*Ghi chú :  Để đảm bảo sinh hoạt chuyên môn thành công đề nghị các tổ trưởng xây dựng các tiết dạy chu đáo, chuẩn bị máy chiếu đầy đủ để khỏi trở ngại chung .
Nơi nhận :                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-Các cơ sở ( để thực hiện);
-Lưu VP,CM,HT.
                                                                                                                     
                                                                                                           Trần Văn Tuấn

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh