KẾT QUẢ HỘI THI LỚP HỌC THÂN THIỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

         PHÒNG GD-ĐT-NÚI THÀNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH                            Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
 
Số: 04/BCNGLL-THNCT                                                   Tam Tiến,ngày 5 tháng 12 năm 2016
 
                                                     BÁO CÁO
                          KẾT QUẢ HỘI THI LỚP HỌC THÂN THIỆN
                                             NĂM HỌC 2016 - 2017
 
-Thực hiện kế hoạch Số: 06/KHNGLL-THNCT về tổ chức Hội thi lớp học thân thiện năm học 2016-2017
-Trường TH Nguyễn Chí Thanh báo cáo kết quả “Hội thi lớp học thân thiện như sau:
I - CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:
- Ngày 15/11/2016  Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành kế hoạch số 06/KHNGLL/THNCT nhằm góp phần xây dựng môi trường thân thiện, giáo dục truyền thống cho học sinh
II- THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1-Thời gian tổ chức : từ ngày 15/11/2016 đến hết ngày 1/12/2016.
III-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1-Nội dung và  hình thức tổ chức : Tổ chức trang trí lớp học thân thiện theo sự sáng tạo của mỗi lớp.
IV- KẾT QUẢ THỰC HIỆN :
- Các lớp đã tiến hành trang trí lớp học của mình theo kế hoạch của nhà trường.
* Ưu điểm: Hầu hết các lớp đều thực hiện tốt việc trang trí lớp học thân thiện của lớp mình, nhiều lớp đầu tư từ hình thức đến chất lượng, các lớp học được trang trí đẹp mắt tạo nên được môi trường lớp học thân thiện.
* Khuyết điểm: Một số lớp công tác đầu tư cho việc trang trí còn hạn chế, cách thức trang trí còn chưa được phù hợp và khoa học, nội dung trang trí nhằm giáo dục học sinh còn chưa nhiều. 
- Kết quả cụ thể như sau:
TT Lớp Vị thứ Ghi chú
1 1A KK  
2 1B NHẤT  
3 1E KK  
4 2A KK  
5 2B NHÌ  
6 2C BA  
7 2E KK  
8 3A BA  
9 3B NHÌ  
10 3C KK  
11 3E KK  
12 4A KK  
13 4B BA  
14 4C BA  
15 4E KK  
16 5A KK  
17 5B BA  
18 5C BA  
       
 
                                                                                                                      Người lập báo cáo
             Xác nhận BGH                                                             

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh