KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN 1
PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH DỰ GIỜ VÀ HỌP TỔ CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I - TỔ 1
( Năm học: 2013 - 2014)
 
Tuần Thứ Môn Bài dạy Người dạy Người dự Tiết/buổi Ghi chú
1 Ổn định lớp
2 ba Toán Các số 1 ,2 ,3 Trại Toàn tổ 2/chiều  
3 ba Học vần Bài 9: o - c Trình Toàn tổ 2/chiều  
4 năm Học vần Bài 15: t - th Ngọc Loan Toàn tổ 2/chiều  
5 ba Toán Số 0 Thanh Vân Toàn tổ 2/chiều  
6 năm Học vần ng - ngh Trại Toàn tổ 2/chiều  
7 hai Đạo đức Gia đình em(t1) Thu Vân Tổ trưởng 5/sáng  
8 sáu Tập viết Tuần 7: xưa kia, mùa dưa, ngà voi,... Trình Toàn tổ 2/chiều  
9 Dạy và ôn thi giữa HKI
10 TNXH Bài 10: Con người và sức khỏe Ngọc Loan Toàn tổ 2/chiều  
11 sáu Tập viết Tuần 9: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo,... Thanh Vân Toàn tổ 2/chiều  
12 hai Học vần Bài 46: ôn - ơn Trại Toàn tổ 2/chiều  
13 ba Toán Phép trừ trong phạm vi 7 Ngọc Loan Toàn tổ 2/chiều  
14 Học vần Bài 57: ang - anh Thanh Vân Toàn tổ 2/chiều  
15 Học vần Bài 62: ôm - ơm Trình Toàn tổ 2/chiều  
16 ba Toán Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Ngọc Loan Toàn tổ 2/chiều  
17 Học vần Bài 71: et - êt Trại Toàn tổ 2/chiều  
18 Dạy và ôn thi cuối HKI , chuẩn bị sơ kết HKI
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH THAO GIẢNG VÀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
 
T/GIAN PHÂN MÔN GV THỰC HIỆN
    BÁO CÁO THAO GIẢNG
Tháng 10 Toán Trại Thu Vân
Tháng 11 Tập viết Ngọc Loan Trình
Tháng 12 Học vần Thu Vân Thanh Vân
Tháng 1 Thủ công Thanh Vân Ngọc Loan
Tháng 2 TNXH Trình Thanh Vân
Tháng 3 Tập đọc Loan Loan
Tháng 4 Chính tả Thanh Vân Trại
Tháng 5 Đạo đức Trình Trình
 
 
 
                                                                                                                         Tam Tiến, ngày 7 tháng 9 năm 2013
                                                                                                                                         TTCM 1
 
 
 
                                                                                                                                Huỳnh Thị Trình

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Tổ chuyên môn 1