LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15. THÁNG 12/2016 ( Từ ngày 12/12/2016 đến 17/12/2016). Đăng ngày 12/12/2016

   PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
Số 19/LCT-THNCT                                                                                          Tam Tiến, ngày 12 tháng 12 năm 2016
 
                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15
                                                          ( Từ ngày 12/12/2016 đến 17/12/2016)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện G.chú
2
12/12/2016
sáng +CC phổ biến công tác, Tổng kết Hội Thi Mỹ thuật
 + Các bộ phận lập kế hoạch tuần
+Khảo sát GV DG TH Trần Quốc Toản
+Bộ phận kế toán làm báo cáo nhu cầu NĐ 116 và NĐ 19 để công khai ( chú ý các đ/c nâng lương quý IV)
GV,Hs, T.Tùng
BGH
Các bộ phận
Thầy Cao
Thầy Nơi
 
Chiều + Giảng dạy bình thường
+ Hoàn chỉnh báo cáo để báo cáo cho Đảng ủy, kế hoạch phát triển b/c PGD.
GV,hs
Thầy Tuấn
 
3
13/12/2016
Sáng  + Kiểm tra chuyên đề GV
+ Giảng dạy bình thường
+Lập hồ sơ thanh lý máy móc hư hỏng ở phòng Tin học
Ban TTc/m
GV, HS
Thầy Nơi
 
Chiều + Giảng dạy bình thường GV, Hs  
4
14/12/2016
Sáng +Giảng dạy bình thường
+Tập huấn thông tư 22/2016
GV,Hs
T.Cao, Cô Hội
 
Chiều +Giảng dạy bình thường GV,Hs  
5
15/12/2016
Sáng + Giảng dạy bình thường
+ Làm đề thi viết chữ đẹp
+Hạn cuối nộp Báo cáo NĐ 116 và NĐ 19 về phòng TC
GV, Hs
BGH
Thầy Nơi        
 
 
Chiều + Giảng dạy bình thường 
+Kiểm kê và bán thanh lý máy vi tinh hư hỏng .
GV,Hs
BGH, Cô Ny, T. Đức, T. Nơi
 
 
6
16/12/2016
Sáng + Giảng dạy bình thường
+Chuẩn bị ĐK thi viết chữ đẹp
GV,Hs
BTC, Thầy Tùng
 
Chiều + Học sinh nghỉ học
+ Thi Viết chữ đẹp GV
+Bộ phận tài vụ lập DS thu Tết VNN
Hs
GV , BTC
Cô Thảo
 
7
17/12/2016
Sáng  + Thi vở sạch , viết chữ đẹp học sinh cấp trường năm học 2016-2017 BTC, Hs  
Chiều      
*Văn thư và Tài vụ cần tích cực vào kênh điều hành để kịp thời giải quyết mọi công tác tài chính cuối năm 2016.
 Nơi nhận :                                                                                HIỆU TRƯỞNG
-Các cơ sở ( để thực hiện);
-Lưu VP,CM,HT
                                                                                                     Trần Văn Tuấn

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh