LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18b ( Từ ngày 09/01/2017 đến 14/01/2017)

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
Số 23 /LCT-THNCT                                                                                                             Tam Tiến, ngày 08 tháng 01 năm 2017
 
                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18b
                                                                        ( Từ ngày 09/01/2017 đến 14/01/2017)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện G.chú
2
09/01/2017
sáng + Kiểm tra định kỳ Toán –TV lớp 4;5
+ Bộ phận tài vụ làm tất cả các chế độ cho GV trước tết
+ Chuẩn bị giấy mời cho các lớp
GV được p/c
Thầy Nơi
 
Cô Thảo
 
Chiều + Chấm bài  GV được p/c  
3
10/01/2017
Sáng + Kiểm tra định kỳ Toán- TV lớp 2; 3
+ Làm hồ sơ để giải quyết chế độ cho CB-VC – Nhận thẻ BHYT cho CB-VC
GV, HS
Thầy nơi
 
Chiều + Chấm bài GV, Hs  
4
11/01/2017
Sáng +Kiểm tra định kỳ Toán-TV lớp 1 GV,Hs  
Chiều +Giảng dạy bình thường
+ Các lớp gởi giấy mời họp PHHS
GV,Hs
GVCN các lớp
 
5
12/01/2017
Sáng +Họp tổ chuyên môn sơ kết HKI (7h- 9h30 )- Họp chi bộ (bắt đầu 9h45)
+ Các tổ nộp  báo cáo tổng hợp điểm để nhập vào p/m EQMS 
GV được ph/c        
 
Chiều + Giảng dạy bình thường GV  
 
6
13/01/2017
Sáng + Các tổ nộp báo cáo sơ kết HKI
+ Họp PHHS sơ kết HKI theo lớp theo từng cơ sở
+ Nhân viên văn phòng làm việc bình thường cho kịp báo cáo
TTCM
GVCN, P/ huynh
 
Chiều + Làm báo cáo sơ kết HKI trường    
7
14/11/2017
Sáng + Nghỉ
+Dự tổng kết phong trào TĐYN tại UB xã
 
Thầy Cao
 
Chiều      
CN 15/01/2017   + Nghỉ    
 
 Nơi nhận :                                                                                HIỆU TRƯỞNG
-Các cơ sở ( để thực hiện);
-Lưu VP,CM,HT
                                                                                                      Trần Văn Tuấn

Tác giả bài viết: TPT Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh