LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 ( Từ ngày 20/2/2017đến 26/2/2017)

      PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
Số 27 /LCT-THNCT                                                                                             Tam Tiến, ngày 19 tháng 2 năm 2017
                                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23
                                                         ( Từ ngày 20/2/2017đến 26/2/2017)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện G.chú
2
20/2/2017
sáng -Chào cờ nhắc nhở một số vấn đề đối với HS – Thi đố vui để học Lớp 5
- Báo cáo danh sách coi thi cho PGD
- Hội ý BGH-BCHCĐ
BGH, TPT GV,Hs
 
Cô Thảo
Tuấn , Cao , Tùng
 
Chiều -Giảng dạy bình thường
- tiếp tục cho học sinh hoàn thiện các vòng thi tự luyện giải toán qua mạng
-Làm giấy mời cho Hội trưởng HPH
Gv ,Hs
GV bồi dưỡng
 
Cô Thảo
 
3
21/2/2017
Sáng -Giảng dạy bình thường
-Tham mưu với PGD về cơ sở vật chất
GV , Hs
Thầy Tuấn
 
Chiều - Giảng dạy bình thường GV,Hs  
4
22/2/2017
Sáng -Giảng dạy bình thường
-Kiểm tra chuyên đề  theo kế hoạch
GV; Hs
Ban TT c/m
 
  Chiều -Giảng dạy bình thường
- Củng cố hồ sơ trường chuẩn;
-Hội ý HT-CTCĐ- Nữ công chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt 8/3
- GVCN các lớp ở cơ sở Long Thạnh viết giấy mời tất cả phụ huynh 
GV,Hs
Các bộ phận
 
 Tuấn, Cao,Hiền  
Cô Trình , Cô Hằng
Thời gian : 7h30 ph
 
5
24/2/2017
Sáng -Giảng dạy bình thường
-Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch
-Làm hồ sơ trường chuẩn
- Hội ý với Hội trưởng Hội PH về kế hoạch LĐ, kế hoạch tu sửa CSVC
GV; Hs
Ban TT c/m
Tuấn Cao Tùng
T Tuấn , Anh Thơ
 
Chiều - Giảng dạy bình thường
- Họp Chi Bộ trường ( lúc 15h30 phút)
GV.Hs
Đảng viên
 
6
25/2/2017
Sáng -Giảng dạy bình thường GV;Hs  
Chiều -Học sinh nghỉ học
-Sinh hoạt chuyên môn cấp ( 13h30)
GV,Hs
Toàn HĐSP
 
7
26/2/2017
Sáng  - Lao động  tại cơ sở Long Thạnh Toàn HĐGD+PHHSLT  
Chiều      
Nơi nhận :                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-Các cơ sở ( để thực hiện);
-Lưu VP,CM,HT
 
                                                                                                            Trần Văn Tuấn

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh